سلام


نگاهم را دوختم به نفس نفس زدنش و دم به دم چاق کردن نفسش ولی افسوس که نمی توانست حتی برای یکبار بازدم نفس داشته باشد، یا حیات یک طرفه بود  یا ممات یک طرفه، و آن لاشه زمان روی ساعت مچیم بود.