پیر شدن لحظه ها و مرگ سریع لحظه ها

          در مقابل آینه دیدم به رنگ برف شدن، موها
        
                                       مُردنِ ثانیه ها از دایره ساعت ها
                                                       
                                               صدای مرگ می زند در گوش آدم ها!؟


قافیه اش را تو بگو@؟