سلام

دیوانگی ما هم داستانی شده                           قصه ای غصه دار شده
آتش درون فرو نمی کشد تا وقتی                       که آتش، از نمک خیس شده
اصلا که گفته دیوانه کم شده                              مژده که دیوانه از کم زیاد شده
عقل را پس داده و جنس ناب شده                      فارق از خود و راهی میدان شده
داغ دیده از  سرما و گرما و غما                           شهره پچ پچ عاقلای شهر شده
فتحه و ضمه و کسره نخوانده                              ولی شاگرد اول حساب و کتاب شده
دفتر جنون نوشته و مجنون شده                         لیلا ندیده عاشق لیلا شده
از خود کم آورده و وای نکنه                                 خدای ناکرده غاتی عاقلا شده