بخشودگی اهل گنه در صف محشر                    به یک گردش چشمان حسین است


فقط فقط همین