توصیه ای از روی رهگذری به صاحب وبلاگهایی
 همچو وب "2تومن و پنج زار پول خورد "سلام
بنویس هر دم  و لحظه ، هر آنچه گویی به درد نمی خورد بدان به درمان می خورد .

*****************************

 
دیدم اگر تو را به کوچه قسم داد می زنم، این است جرم منو و امتداد اتهامم.